16ftsenotter.jpg

Nationaal Park Weerribben-Wieden

In de Kop van Overijssel bevinden zich natuurgebied De Weerribben, eigendom van Staatsbosbeheer en n van de grootste gebieden (ruim 5600 ha) van de Vereniging Natuurmonumenten: De Wieden.
De Weerribben en de aangrenzende Wieden hebben dezelfde waterhuishouding en vormen samen het grootste en belangrijkste aaneengesloten laagveenmoerasgebied in Noordwest-Europa: Nationaal Park Weerribben-Wieden. Bijzonder door zn uitgestrektheid, zn meren en rijkdom aan planten en dieren. Zoals de zwarte stern, zilverreiger, aalscholver, kiekendief, talloze reen, libelles, maar bijv. ook de visotter, alle soorten weidevogels n volop zoetwatervis. En tussen het riet houden roerdomp, karekiet, rietzanger maar ook de zeldzame waterral zich schuil.

De Weerribben, gelegen ten noorden van Blokzijl, is evenals de Wieden ontstaan door het samenspel van mens en natuur. Er werd veen afgegraven voor de turfwinning. In de Weerribben wisselen smalle stroken land en water elkaar af. Zeldzame dieren en planten voelen zich er prima thuis. Zoals de grote vuurvlinder.

De namen van de meren in het Nationaal Park eindigen bijna allemaal op wijde: Beulakerwijde, Bovenwijde enz. In dialekt uitgesproken als Wiede. Vandaar de naam Wieden voor dit gedeelte (ten zuidoosten van Blokzijl, richting Giethoorn) van het Nationaal Park. In De Wieden wisselen water en land elkaar steeds weer af.
Een lappendeken met grote plassen, kleine sloten, veenmoerassen, rietkragen, graslanden en bossen. Vanuit de boot is dit mooie natuurschoon allemaal te bewonderen.

Info en/of reservering:
bel
0521-361 359
mob 06-4499 4037
of mail ons
.

.